สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่และวาดรูปได้ตามต้องการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  

ว 4.2 ป. 4/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. การเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งให้ตัวละครวาดรูปตามที่ต้องการ

2. การคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน

3.  มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน

การวัดผลและประเมินผล

1.  ตอบคำถามในใบงาน

2.  สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3.  สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ) รหัส ว14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด
เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย3 (6 ก.ย. 62) (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสุนทรี สาธุภาพ
ครูผู้สอน ครูสุนทรี สาธุภาพ