สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น อาชีวศึกษา
กลุ่มสาระ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
หน่วย เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
ชั่วโมง เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
เรื่อง loT with Node MCU ESP8266 / ESP8285 กับการส่งการแจ้งเตือนเข้า LINE
แผนการสอน ครูดานัส สบายใจ
ครูผู้สอน ครูดานัส สบายใจ