สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. การรักษาความปลอดภัยของตนเองในการเล่นและกิจวัตรประจำวัน

๒. การระวังภัยจากสถานที่และอุปกรณ์เสี่ยงอันตรายและคนแปลกหน้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ๑ ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)

มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๒)

        ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑)

มฐ ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๒)

มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๓)

มฐ ๖ ตบช ๖.๒ (๖.๒.๒)

มฐ ๘ ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)

มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)

        ตบช ๙.๒ (๙.๒.๑)

มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๒)

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. การรักษาความปลอดภัยของตนเองในการเล่นและกิจวัตรประจำวัน

๒. กระโดดสองขาขึ้นลงอยู่กับที่ได้

๓. ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาดจากกันได้โดยจับกรรไกรมือเดียว

๔. แสดงความพอใจในผลงานตนเองได้

๕. สนใจและแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลงจังหวะและดนตรีได้

๖. เข้าแถวตามลำดับก่อนหลังได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๗. ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะได้

๘. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้

๙. อ่านภาพและพูดข้อความด้วยภาษาของตนได้

๑๐. จับคู่ภาพเหมือนได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2562/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๙
ชั่วโมง หน่วยที่ ๙ ปลอดภัยไว้ก่อน
เรื่อง หน่วยที่ ๙ ปลอดภัยไว้ก่อน (1) (9 ก.ค.62)
แผนการสอน ครูพิจิตรา โขงรัตน์
ครูผู้สอน ครูพิจิตรา โขงรัตน์