สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น อาชีวศึกษา
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
หน่วย วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
ชั่วโมง วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ 1
แผนการสอน ครูสุวรรณา บุญเมือง
ครูผู้สอน ครูสุวรรณา บุญเมือง