สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

รูปทรง ที่อยู่รอบตัวในธรรมชาติ เป็นรูปทรงที่เกิดเองตามธรรมชาติ  รูปทรงของสิ่งต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม มีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกัน  ซึ่งสามารถจัดกลุ่มแบ่งได้เป็นรูปทรงที่เกิดเองตามธรรมชาติก็ได้ และมนุษย์สร้างขึ้นก็ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ1.1 / ป3/2 ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์

จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกรูปร่าง  รูปทรง ในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ตรวจผลงาน

2.การตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5 มิ.ย. 62)
เรื่อง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5 มิ.ย. 62)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล