สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ดินน้ำมันเป็นวัสดุสังเคราะห์มีคุณสมบัติคล้ายดินเหนียว ดินน้ำมันมีข้อดีคือมีสีให้เลือกได้หลายสี การปั้นดินน้ำมันลักษณะนูนต่ำจะเห็นงานปั้นได้ด้านหน้าเพียงด้านเดียว ภาพจะนูนสูงจากพื้นเพียงเล็กน้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 1.1 / ป. 3 /5 มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานปั้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.สามารถอธิบายวิธีการปั้นแบบนูนต่ำได้

2.สามารถปั้นนูนต่ำรูปแมลงได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ตรวจผลงาน

2.สังเกตความตั้งใจในการปฏิบัติงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง สีสันแมลง
เรื่อง สีสันแมลง (3 ก.ค.62)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล