สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา เป็นสิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การวาดภาพดอกไม้เป็นรูปทรงในธรรมชาติ สามารถนำเส้นลักษณะต่างๆ เรียนรู้ไปแล้วมาวาดประกอบเป็นภาพดอกไม้ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

นำเส้นลักษณะต่างๆ มาวาดเป็นภาพดอกไม้ได้

การวัดผลและประเมินผล

ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ดอกไม้แสนสวย
เรื่อง ดอกไม้แสนสวย (12 มิ.ย.62)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล