สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

จุดเรียงต่อเนื่องกันทำให้เกิดเส้น  เส้นจะปรากฏอยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในงานศิลปะ  เช่น เส้นตรงแนวตั้ง  เส้นตรงแนวนอน  เส้นตรงแนวเฉียง  เส้นโค้ง  เส้นโค้งคลื่นน้ำ เส้นโค้งก้นหอย  เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

สร้างงานทัศนศิลป์จากเส้นลักษณะต่างๆ ได้ 

ศ 1.1 /ป.3/3  จำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว

การวัดผลและประเมินผล

ทำใบงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง เส้นกับจินตนาการ
เรื่อง เส้นกับจินตนาการ (29 พ.ค.62) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล