สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การวาดภาพระบายสี  จำเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพที่ควรรู้จัก เช่น ดินสอ ยางลบ กระดาษวาดเขียน  ดินสอสี  สีเทียน  สีเมจิ  สีโปสเตอร์  จานสี  พู่กัน  แก้วน้ำ  ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน  เป็นต้น  และรู้วิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานให้ถูกต้อง   

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  บอกชื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์ได้ 

การวัดผลและประเมินผล

  ตรวจใบงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์
เรื่อง เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ (22 พ.ค.62)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล