สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

     
     
     
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น อาชีวศึกษา
กลุ่มสาระ ENGLISH LISTENING & SPEAKING
หน่วย ENGLISH LISTENING & SPEAKING
ชั่วโมง ENGLISH LISTENING & SPEAKING
เรื่อง Unit 1 Welcoming
แผนการสอน ครูขวัญหทัย มาสวัสดิ์
ครูผู้สอน ครูขวัญหทัย มาสวัสดิ์