สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

     
     
     
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น อาชีวศึกษา
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์ชาติไทย
หน่วย ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ชั่วโมง ประวัติศาสตร์ชาติไทย
เรื่อง กระบวนการทางประวัติศาสตร์
แผนการสอน ครูรัชนิดา เกิดแก้ว
ครูผู้สอน ครูรัชนิดา เกิดแก้ว