สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่าน เขียน และร้องโน้ตดนตรีเป็นทักษะพื้นฐานในการขับร้อง และบรรเลงดนตรีอีกทั้งยังเป็นประโยชน์ช่วยบันทึกความจำของเพลง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

-  ด้านความรู้   อธิบายเกี่ยวกับการอ่านเขียนร้องโน้ตไทย

-  ด้านทักษะและกระบวนการ ปฏิบัติตบจังหวะตามโน้ตอัตราสองชั้น

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1 วิธีการ

1.1 ตรวจแบบทดสอบ

1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2 เครื่องมือ

2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

2.3 แบบทดสอบ

3.เกณฑ์

3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

3.2 มีทักษะอยูในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

3.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย รายวิชา ดนตรีสากล รหัสวิชา ศ22103 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ชั่วโมง การฝึกตบจังหวะ และ การอ่าน เขียนโน้ตไทย
เรื่อง การฝึกตบจังหวะ และ การอ่าน เขียนโน้ตไทย 2 ก.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนันทวัน ทองทิพย์
ครูผู้สอน ครูนันทวัน ทองทิพย์