สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาเรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก จะต้องจับใจความสำคัญ สรุปความ อธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน และยังต้องรู้ความเป็นมาและประวัติผู้แต่งบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมมา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการกล่าวถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปะที่มีต่อบุคคลและต่อชาติบ้านเมืองบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน  สามัคคีเสวก กล่าวถึงการสมานสามัคคีในหมู่ราชเสวก   ผู้สวามิภักดิ์ใต้เบื้องยุคลบาทให้มั่นคง ในความจงรักภักดี ซื่อตรง และขยันต่อการงาน   ให้รักษาเกียรติของข้าราชการอย่าให้เสื่อมเสีย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 5.1  ม.2/1    สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น    
จุดประสงค์
- นักเรียนอธิบายความเป็นมา บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก ได้
- นักเรียนสามารถจับใจความสำคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากการอ่านเรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก ได้    
- นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาวรรณคดีไทย 

การวัดผลและประเมินผล

เกณฑ์การประเมิน ใบงานประเมินคุณค่า  เรื่อง  การถอดคำประพันธ์ บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ชั่วโมง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก
เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก 20 ก.ย 62 (มีใบงานประกอบการสอน)