สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 

          ประโยคความเดียวตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไปมารวมกัน โดยใช้คำสันธานเชื่อมเพื่อให้ได้ความชัดเจน แต่เมื่อแยกประโยค 2 ประโยคออกจากกัน

ก็จะมีใจความประโยคที่สมบูรณ์ในตัวเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 4.1  ม. 2/1,2/5  วิเคราะห์โครงสร้างประโยครวม    
จุดประสงค์
  - นักเรียนวิเคราะห์โครงสร้างของประโยครวมได้
- นักเรียนอธิบายลักษณะของประโยครวมได้
- นักเรียนสามารถจำแนกประโยครวมได้

การวัดผลและประเมินผล

-

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ชั่วโมง ประโยครวม
เรื่อง ประโยครวม 28 ส.ค. 62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)