สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การลบจำนวนสองจำนวนอาจหาผลลบได้โดยใช้การนับถอยหลังบนเส้นจำนวน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยใช้เส้นจำนวนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยใช้เส้นจำนวน
เรื่อง การหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยใช้เส้นจำนวน 28 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี