สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหาผลบวกของจำนวนสามจำนวนทำได้โดยนำจำนวนในหลักเดียวกันมาบวกกัน ถ้าผลบวกในหลักใดเป็นจำนวนสองหลักให้ทดจำนวนในหลักนั้นไปรวมกับจำนวนในหลักถัดไปทางซ้าย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวกได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวก(2)
เรื่อง การบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวก(2) 27 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี