สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหาผลบวกของจำนวนสองจำนวนโดยการตั้งบวก ต้องเขียน   เลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกัน  แล้วจึงนำจำนวนในหลักเดียวกันมาบวกกัน โดยเริ่มจากหลักหน่วย หลักสิบ และหลักร้อยตามลำดับ  

          - ถ้าผลบวกในหลักหน่วยเป็น10 หน่วย หรือมากกว่า 10 หน่วย ต้องทดจำนวนที่ครบสิบ ไปรวมกับจำนวนในหลักสิบ

          - ถ้าผลบวกในหลักสิบเป็น 10 สิบหรือมากกว่า 10 สิบ ต้องทดจำนวนที่ครบร้อยไปรวมกับจำนวนในหลักร้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลบวกจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 1,000  โดยการตั้งบวกได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีทด ใช้การตั้งบวก(2)
เรื่อง การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีทด ใช้การตั้งบวก(2) 24 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี