สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบวกจำนวนสองจำนวนทีการทดโดยใช้แผ่นตารางร้อย ช่วยในการหาผลบวก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลบวกจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยใช้แผ่นตารางร้อยได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีทด ใช้ตารางร้อย
เรื่อง การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีทด ใช้ตารางร้อย 20 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี