สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หาผลบวกของจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลบวกของจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทด

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การหาผลบวกของจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทด
เรื่อง การหาผลบวกของจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทด 17 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี