สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 100 ให้นำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันทีละหลักโดยเริ่มบวกจากหลักหน่วย และหลักสิบตามลำดับโดยใช้เส้นจำนวน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลบวกของจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักที่มีผลบวก ไม่เกิน100โดยใช้เส้นจำนวน

 

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การบวกจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 100 โดยใช้เส้นจำนวน
เรื่อง การบวกจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 100 โดยใช้เส้นจำนวน 14 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี