สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 100 ให้นำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันทีละหลักโดยเริ่มบวกจากหลักหน่วย และหลักสิบตามลำดับ

          การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100ให้นำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันทีละหลักโดยเริ่มบวกจากหลักหน่วย และหลักสิบตามลำดับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลบวกของจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักที่มีผลบวก ไม่เกิน100

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบของจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง (1)การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 100 และ (2)การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100
เรื่อง (1)การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 100 และ (2)การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 13 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี