สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

จำนวนที่มีหลักหน่วยเป็น 0  2  4  6  8  เป็นจำนวนคู่ จำนวนที่มีหลักหน่วยเป็น 1  3  5  7  9 

เป็นจำนวนคี่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกได้ว่าจำนวนใดเป็นจำนวนคู่ และจำนวนใดเป็นจำนวนคี่      

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง จำนวนคู่ และจำนวนคี่
เรื่อง จำนวนคู่ และจำนวนคี่ 11 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี