สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเปรียบเทียบจำนวนสามหลักสองจำนวน

    - จำนวนที่มีเลขโดดในหลักร้อยมีค่ามากกว่าจะมากกว่า

    - ถ้าเลขโดดในหลักร้อยมีค่าเท่ากัน จำนวนที่เลขโดดในหลักสิบมากกว่าจะมากกว่า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบจำนวนสามหลักสองจำนวนที่เลขโดดในหลักร้อยเท่ากันและไม่เท่ากัน โดยใช้เครื่องหมาย >< (2)

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน1,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน โดยใช้เครื่องหมายมากกว่า น้อยกว่า(2)
เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน1,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน โดยใช้เครื่องหมายมากกว่า น้อยกว่า(2) 6 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี