สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในการดำเนินการผลิตนั้น ผู้ผลิตสามารถดำเนินการผลิตเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เช่น  การทำให้ผลผลิตมีมูลค่ำเพิ่มด้วย วิธีแปรรูป การเปลี่ยนแปลงสถานที่ ใช้ช่วงเวลาที่ต่างกัน การให้บริการเพิ่มเติม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกการทำประโยชน์จากสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

2. ตรวจใบงานเรื่องประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการ

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การผลิตสินค้าและบริการ
เรื่อง การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า วันที่ 22 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ