สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การผลิตเป็นการแปรสภาพทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์เป็นสินค้าหรือบริการ                  

เพื่อตอบสนองความต้องการมนุษย์ แบ่งลำดับขั้นในการผลิตออกเป็น  3 ประเภท คือ ขั้นปฐมภูมิ

ขั้นทุติยภูมิ และขั้นตติยภูมิ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของการผลิตสินค้าและบริการได้

2. อธิบายขั้นตอนการผลิตสินค้าและบริการได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การผลิตสินค้าและบริการ
เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ วันที่ 21 พ.ค. 2562
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ