สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำเอากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้ในการพิจารณาปัญหา          โดยสามารถอธิบายการทำงานหรือการคาดการณ์ผลลัพธ์ได้อย่างเป็นขั้นตอน          มีเหตุผลรองรับในการแก้ปัญหาและการ ตัดสินใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว. ๔.๒  ป.๕/๔ 

รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1.  บอกชื่อและประโยชน์ของโปรแกรมนำเสนอ

        2.  บอกส่วนประกอบของโปรแกรมนำเสนอ 

        3.  มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน

การวัดผลและประเมินผล

1.  ตอบคำถามในใบงาน

2.  สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3.  สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การนำเสนอข้อมูล
ชั่วโมง การนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ
เรื่อง การนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ(1) 17 ก.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้)
แผนการสอน ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ