สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล  จะทำให้ได้สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้อย่าง มีประสิทธิภาพ การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและรวดเร็ว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด   เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

 ว ๔.๒     ป. ๕/๔ รวบรวมประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์    หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย  เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  อธิบายวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

2.  เก็บรวบรวมข้อมูล

3.  มีความสามัคคี และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1.  การทำแบบฝึกหัด

2.  สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3.  สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การรวบรวมข้อมูล
ชั่วโมง การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
เรื่อง การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล(2) 13 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ