สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างครอบครัวให้มีความสุข ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในครอบครัวที่ต้องปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

           7.1 พ 2.1 ป.4/1 อธิบายคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว

จุดประสงค์ 

          1. อธิบายวิธีการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว

          2. ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โดยยึดหลักปรัช­ญาเศรษฐกิจพอเพียง

          3. เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

2. แบบประเมินผลงาน

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

4. แบบทดสอบหลังเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ14101) ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สุขภาพดีชีวีเป็นสุข
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 รักตัวเราเท่าฟ้า
เรื่อง เพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว(3) (30 ก.ย 62)(มีแบบทดสอบหลังเรียน)
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์