สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำเอากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้ในการพิจารณาปัญหา 

โดยสามารถอธิบายการทำงานหรือการคาดการณ์ผลลัพธ์ได้อย่างเป็นขั้นตอน    

มีเหตุผลรองรับในการแก้ปัญหาและการ ตัดสินใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว ๔.๒     ป๕/๑   ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน        

การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

2.  การแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน

3.  มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน

การวัดผลและประเมินผล

1.  ตอบคำถามในใบงาน

2.  สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3.  สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแก้ปัญหา
ชั่วโมง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
เรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ(3) 23 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ