สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอาจต้องติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ มากมาย ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่เรารู้จักและไม่รู้จัก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  

        ว 4.2     ป.5/5  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน                                       เคารพในสิทธิของผู้อื่น     แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1.  อธิบายมารยาทที่ดีในการติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

        2.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

        3.  มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน

การวัดผลและประเมินผล

1.  ตอบคำถามในใบงาน

2.  สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3.  สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั่วโมง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย(2) 25 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ