สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสื่อต่าง ๆ   ในชีวิตประจำาวัน เช่น อีเมล บล็อก และ โปรแกรมสนทนา  มีทั้งข้อมูลที่ เชื่อถือได้และข้อมูลที่หลอกลวง ผู้รับข้อมูลต้องรู้จักใช้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ตรวจสอบประเมินความถูกต้องของ ข้อมูล โดยพิจารณาได้จากผู้เผยแพร่ วันที่เผยแพร่และการอ้างอิงแหล่งข้อมูล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด   

ว 4.2 ป. 5/3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. อธิบายวิธีการติดต่อสื่อสารการทำงานร่วมกันผ่านอินเทอร์เน็ต

 2. ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูล

 3. มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน

การวัดผลและประเมินผล

1.  ตอบคำถามในใบงาน

 2.  สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

 3.  สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ชั่วโมง การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
เรื่อง การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล(2) 11 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ