สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต เป็นการค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญ ที่กระชับ ชัดเจน ครอบคลุม

ใจความสำคัญ โดยใช้เครื่องมือค้นหา ซึ่งสามารถใช้ข้อความหรือรูปภาพในการค้นหาข้อมูล และต้องพิจารณา

ผลการค้นหาว่ามีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือหรือไม่ ก่อนนำไปเผยแพร่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

2. ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยคำสำคัญ

3. มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน

การวัดผลและประเมินผล

1.  ตอบคำถามในใบงาน

2.  สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3.  สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การค้นหาข้อมูล
ชั่วโมง การค้นหาข้อมูล
เรื่อง การค้นหาข้อมูล(2) 28 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ