สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความรู้หน่วยที่ 1 สิ่งมีชีวิต

 • สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
 • สิ่งมีชีวิตมีทั้งพืช สัตว์รวมทั้งมนุษย์
 • สิ่งไม่มีชีวิตมีหลายอย่าง เช่น น้ำ อากาศ หิน ดิน ทราย
 • สิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต คือ หายใจได้ กินอาหารได้ เติบโตได้ ขับถ่ายได้ เคลื่อนไหวได้
 • สืบพันธุ์ได้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีลักษณะดังกล่าว
 • พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการเจริญเติบโต
 • การเจริญเติบโตของพืชเริ่มจากเมล็ดได้รับน้ำและอากาศที่เหมาะสม แล้วงอกเป็นต้นอ่อน
 • การเจริญเติบโตของพืชสามารถสังเกตได้จากความสูง และลักษณะของใบและลำต้น
 • พืชต้องการน้ำและแสงในการเจริญเติบโต
 • เราควรดูแลพืชให้ได้รับน้ำและแสงที่เหมาะสมในการดำรงชีวิต
 • พืชที่มีดอกจัดเป็นพืชดอก
 • พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ภายในผลมีเมล็ด

เมื่อเมล็ดงอก ต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่

 • พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโตเป็นต้นโตเต็มวัย ออกดอกเพื่อสืบพันธุ์มีผลและเมล็ดที่สามารถงอกและเจริญ

เติบโตเป็นพืชต้นใหม่ต่อไปได้อีก ซึ่งมีแบบรูปคงที่หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก

ความรู้หน่วยที่ 2 แสง

 • สิ่งที่ทำให้เกิดแสงได้เป็นแหล่งกำเนิดแสง
 • แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางและเป็นแนวตรง
 • การมองวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง จะมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงเข้าสู่ตาโดยตรง
 • การมองวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสง ต้องอาศัยแสงจากวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง ตกกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ตา
 • การมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างมากหรือน้อยเกินไปจะเป็นอันตรายต่อตา ป้องกันได้โดยการจัดความสว่างให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตรวจสอบความรู้หลังเรียน

การวัดผลและประเมินผล

แบบทดสอบ

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
ชั่วโมง หน่วยย่อย แสงและการมองเห็น
เรื่อง ทดสอบหลังเรียน 25 ก.ย. 62 (มีข้อสอบประเมินผล)
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว