สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างมากหรือน้อยเกินไปจะเป็นอันตรายต่อตา เช่น การเล่นโทรศัพท์ในที่มืด การมองดูดวงอาทิตย์โดยตรง การเชื่อมเหล็ก สามารถป้องกันได้โดยการจัดความสว่างให้เหมาะสม และหาเครื่องป้องกันไม่ให้แสงที่จ้าเกินไปเข้าสู่ตาได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์ด้านความรู้

นักเรียนบอกแนวทางการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับตา เนื่องจากการมองวัตถุในบริเวณที่มี

แสงสว่างไม่เหมาะสม

จุดประสงค์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1.การสังเกต

2.การลงความเห็นจากข้อมูล

3.การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

จุดประสงค์ด้านคุณธรรม

1.มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

2.มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน

3.มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง

4.มีจิตสาธารณะต่อสิ่งแวดล้อม

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

3. สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
ชั่วโมง หน่วยย่อย แสงและการมองเห็น
เรื่อง การป้องกันอันตรายจากแสง(3) 23 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว