สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แสงเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยในการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ เมื่อมองวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง

จะมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงเข้าสู่ตาโดยตรง แต่การมองวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสง

ต้องอาศัยแสงจากวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงตกกระทบวัตถุ แล้วสะท้อนเข้าสู่ตา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์ด้านความรู้

นักเรียนอธิบายการมองเห็นวัตถุต่าง ๆ

จุดประสงค์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. การสังเกต

2. การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล

3. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

จุดประสงค์ด้านคุณธรรม

1. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

2. มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน

3. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง

4. มีจิตสาธารณะต่อสิ่งแวดล้อม

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

3. สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
ชั่วโมง หน่วยย่อย แสงและการมองเห็น
เรื่อง การมองเห็นวัตถุ(1) 2 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว