สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ภายในผลมีเมล็ด เมื่อเมล็ดงอก ต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโตและออกดอกเพื่อสืบพันธุ์ ซึ่งจะเกิดผลและเมล็ดต่อไปได้เป็นแบบรูปคงที่  หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์ด้านความรู้

1. บรรยายการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของพืชดอกบางชนิด

2. อธิบายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิด

จุดประสงค์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. การสังเกต

2. การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล

3. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

จุดประสงค์ด้านคุณธรรม

1. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

2. มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน

3. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง

4. มีจิตสาธารณะต่อสิ่งแวดล้อม

การวัดผลและประเมินผล

 1. การตอบคำถามในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

3. สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชและสัตว์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 3 วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก(2) 15 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว