สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

น้ำ แสง อากาศ และธาตุอาหาร เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืช โดยน้ำเกี่ยวข้องกับการงอกของเมล็ดพืช การสร้างอาหาร การลำเลียงธาตุอาหาร แสงใช้ในการสร้างอาหาร อากาศใช้ในการงอก การหายใจ และสร้างอาหาร ธาตุอาหารช่วยให้พืชเจริญเติบโตเป็นปกติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

2. นักเรียนสามารถวัดการเจริญเติบโตของพืชได้         

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน

3. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชและสัตว์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 การเจริญเติบโตของพืช
เรื่อง สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช(5) 1 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว