สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด เช่น พืชและสัตว์ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งมนุษย์ สิ่งไม่มีชีวิตมีหลายอย่าง เช่น น้ำ อากาศ แสง หิน โดยสิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่าง

จากสิ่งไม่มีชีวิต คือ สิ่งมีชีวิตหายใจได้ กินอาหารได้ เติบโตได้ ขับถ่ายได้ เคลื่อนไหวได้ สืบพันธุ์ได้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตไม่มี

ลักษณะดังกล่าว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

2. เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต             

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน

3. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชและสัตว์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต(4) 5 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว