สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พืชเป็นสิ่งมีชีวิต เพราะมีลักษณะเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่น ได้แก่ หายใจได้ สร้างอาหารเองได้ เติบโตได้ ขับถ่ายได้ เคลื่อนไหวได้ สืบพันธุ์ได้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีลักษณะดังกล่าว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

2.เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

3.นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินจากการตอบคำถาม

2.ประเมินจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน

3.ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชและสัตว์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต(3) 29 พ.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว