สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนโปรแกรมสั่งให้ตัวละครทำงานตามที่ต้องการ ซึ่งมีทั้งการเขียนโปรแกรมแบบลำดับ        การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข และการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 4.2  ป.2/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรมแบบลำดับ

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม                        

                           

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนโปรแกรม
ชั่วโมง การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ
เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ(1) 6 ส.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง