สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหากจะประสบความสำเร็จควรแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและแก้ปัญหาโดยคิดอย่างมีเหตุมีผล ซึ่งบางปัญหาจะเป็นปัญหาที่มีเงื่อนไข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 4.2  ป.2/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันที่มีเงื่อนไขได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม                        

                           

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การแก้ปัญหา
ชั่วโมง การแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไข
เรื่อง การแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไข(2) 30 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง