สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. จำนวนที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 1,000 เป็นจำนวนที่มีสามหลัก ได้แก่ 101 ถึง 999 โดย

101 คือ 1 ร้อย กับ 1 หน่วย

510 คือ 5 ร้อย กับ 1 สิบ

999 คือ 9 ร้อย กับ 9 สิบ กับ 9 หน่วย

2.  1,000 หมายถึง 10 ร้อย หรือ 1 พัน                       

3. 1,000 เป็นตัวเลขแสดงจำนวนที่มีสี่หลัก

4. หลักลูกคิดแต่ละหลักจากขวาไปซ้ายแทนหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย และหลักพัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถ บอกจำนวนมากกว่า 100  ไม่เกิน 1,000 ด้วยหลักลูกคิด

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การบอกจำนวนนับ ไม่เกิน1,000 ด้วยหลักลูกคิด
เรื่อง การบอกจำนวนนับ ไม่เกิน1,000 ด้วยหลักลูกคิด 29 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี