สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. การนับเพื่อบอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ จำนวนที่มากกว่า 100  ไม่เกิน 1,000 อาจนับทีละ 100 ดังนี้  หนึ่งร้อย           

สองร้อย สามร้อย ...  เก้าร้อย หนึ่งพัน

2. จำนวนที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 1,000 เป็นจำนวนที่มีสามหลัก ได้แก่ 101 ถึง 999 โดย

101 คือ 1 ร้อย กับ 1 หน่วย

510 คือ 5 ร้อย กับ 1 สิบ

999 คือ9 ร้อย กับ 9สิบ กับ 9 หน่วย

3. 10 ร้อย คือ 1 พัน หรือ1,000 ซึ่งเป็นจำนวนที่มีสี่หลัก

4. การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่มากกว่าสามหลัก นิยมเขียนเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น เพื่อให้สะดวกต่อการอ่าน เช่น  1,000  หรือ  ๑,๐๐๐

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้การนับบอกจำนวนและแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100ไม่เกิน 1,000

 

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100 ไม่เกิน1,000
เรื่อง การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100 ไม่เกิน1,000 27 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี