สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. เราสามารถบอกจำนวนของสิ่งต่างๆได้โดยการนับ

 2. การนับเพื่อบอกจำนวนของสิ่งต่างๆ ที่ไม่เกิน 100 อาจนับทีละ 1 2 5 และ10 ดังนี้

- หนึ่ง สอง สาม ...หนึ่งร้อย

- สอง สี่ หก...หนึ่งร้อย

- ห้า สิบ สิบห้า ... หนึ่งร้อย

- สิบ ยี่สิบ สามสิบ ... หนึ่งร้อย

3.การนับเพื่อบอกจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน200ต้องนับทีละชุดจะได้

-หนึ่งร้อยเอ็ดหนึ่งร้อยสอง ... หนึ่งร้อยเก้าโดย

แสดง 101  ด้วย  100 กับ 1

แสดง 102  ด้วย  100 กับ 2

แสดง 109  ด้วย  100 กับ 9

           - หนึ่งร้อยสิบ หนึ่งร้อยยี่สิบ ... สองร้อย โดย

แสดง 110  ด้วย  100 กับ 10

          แสดง 120  ด้วย  100 กับ 20

แสดง 200  ด้วย  100 กับ 100

-หนึ่งร้อยสิบเอ็ด หนึ่งร้อยสิบสอง ... หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า โดย

แสดง 111ด้วย 100 กับ 10กับ 1

           แสดง 112 ด้วย 100 กับ 20กับ 2แสดง 199ด้วย100กับ 90 กับ 9

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1. บอกจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน200

2. แสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100ไม่เกิน 200

 

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100 ไม่เกิน200
เรื่อง การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100 ไม่เกิน200 23 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี