สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การนับเพื่อบอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ จำนวนที่มากกว่า 100   ไม่เกิน 200 อาจนับทีละ 10 ดังนี้ หนึ่งร้อย หนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยสามสิบ ... สองร้อย โดยแสดง 110  ด้วย 100 กับ 10

แสดง 120  ด้วย  100 กับ 20

แสดง 130  ด้วย  100 กับ 30

แสดง 200  ด้วย  100 กับ 100

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

    1. นับและบอกจำนวนที่มากกว่า100 ไม่เกิน 200 โดยการนับทีละ 10

    2. แสดงจำนวนนับ จาก 100   ไม่เกิน 200

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100 ไม่เกิน200 (โดยการนับทีละ10)
เรื่อง การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100 ไม่เกิน200 (โดยการนับทีละ10) 22 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี