สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การที่เราจะเจริญเติบโตได้เป็นปกติตามธรรมชาติต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ด้าน  ที่จะช่วยให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตที่ดีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามวัย และมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ ๑.๑ ป.๔/๑ อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย

จุดประสงค์ 

๑. อธิบายความรู้เดิมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตในช่วงอายุ  ๙ – ๑2 ปี ได้

๒. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในช่วงอายุ ๙ – ๑2 ปี ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

2. เกม เธอเก่งมาก

3. แบบทดสอบก่อนเรียน

4. ใบงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ14101) ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สุขภาพดีชีวีเป็นสุข
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 รักตัวเราเท่าฟ้า
เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์(1) (27 พ.ค. 62)(มีแบบทดสอบก่อนเรียน)
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์