สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวมีความสำคัญในการสร้างครอบครัวให้มีความสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

       7.1 พ 2.1 ป.4/1 อธิบายคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว

จุดประสงค์ 

1. อธิบายคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีในครอบครัว

2. เขียนแผนภาพคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีในครอบครัว

           3. เห็นคุณค่าและเห็นความสำคัญของการมีครอบครัวที่มีความสุข

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

2. แบบประเมินผลงาน

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

4. ใบงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ14101) ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สุขภาพดีชีวีเป็นสุข
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 รักตัวเราเท่าฟ้า
เรื่อง เพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว(2) (23 ก.ย 62)
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์