สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ระบบสืบพันธุ์เป็นระบบที่ทำให้ดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้ ดังนั้นจึงควรดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายและ    ของใช้ กินอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

7.1 พ 1.1 ป.6/2 อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจให้ทำงานตามปกติ

จุดประสงค์

1. อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ให้ทำงานตามปกติ       

2. ปฏิบัติตนเพื่อดูแลรักษาความสะอาดของระบบสืบพันธุ์

3. เห็นคุณค่าและความสำคัญของวิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

2. แบบประเมินผลงาน

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

4. ใบงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ14101) ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สุขภาพดีชีวีเป็นสุข
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 รักตัวเราเท่าฟ้า
เรื่อง การถ่ายทอดพันธุกรรม(2) (9 ก.ย 62)(มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์