สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ระบบสืบพันธุ์มีความสำคัญและมีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของร่างกาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          7.1 พ 1.1  ป.6/1    อธิบายความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโต และพัฒนาการ

จุดประสงค์ 

          1.  อธิบายความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของร่างกายได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

2. แบบประเมินผลงาน

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

4. ใบงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ14101) ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สุขภาพดีชีวีเป็นสุข
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 รักตัวเราเท่าฟ้า
เรื่อง การถ่ายทอดพันธุกรรม(1) (2 ก.ย. 62)(มีใบงาน และสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์