สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ ควรคำนึงถึงปัจจัยที่ทำให้การแสดงดนตรีประสบความสำเร็จคือการเลือกวงดนตรี บทเพลง สถานที่  บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และรายการแสดง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

บอกขั้นตอนการจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

นำเสนอการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ

ด้านเจตคติ

มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

บอกขั้นตอนการจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ ได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ

นำเสนอการแสดงดนตรีบูรณาการสาระการเรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

ด้านคุณลักษณะ

เห็นคุณค่าดนตรี

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย ดนตรีบูรณาการ
ชั่วโมง การจัดการแสดงดนตรี
เรื่อง การจัดการแสดงดนตรี 26 ก.ย. 62
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด